CSRหนึ่งในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของ WHA คือ Clean Water for Planet หรือโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยใช้ผักตบชวา ทำให้ผู้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1.นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ด้วยการนำเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทำให้ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นหนึ่งในห้านิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในด้านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด มีศูนย์ตรวจสอบและควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งแรก (E:MC2)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกันจัดทำ ’ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานในกระบวนการบำบัด ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดนี้นั้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

3. จัดการของเสีย

จัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการฝังกลบอย่างถูกต้อง ในพื้นที่นิมคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

โครงการ Clean Water for Planet ถือเป็นโครงการที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มองเห็นถึงความสำคัญในการจัดการทรัพยากรทางน้ำ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นำความรู้และความเข้าใจในส่วนนี้ ไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป

 

#WHA #WHAGROUP >#WHAID >#INDUSTRIALDEVELOPMENT #INDUSTRIALESTATE #WHAINDUSTRIALLAND >#WHAPANGAN #CSR

#ดับบลิวเอชเอ #ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป #ดับบลิวเอชไอดี #นิคมอุตสาหกรรม #นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #เขตประกอบการอุตสาหกรรม #เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ #ดับบลิวเอชเอปันกัน

=============================

Website: www.wha-group.com

Facebook : www.facebook.com/whagroup

Twitter : www.twitter.com/GroupWha

LinkedIn: https://lnkd.in/ghbKpFN

Youtube: https://www.youtube.com/TheWHAGroup