ข่าวสารบริษัท

EXPONENTIAL ORGANIZATIONS (3)

คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาทิตย์นี้เป็นตอนสุดท้ายของงานเขียนชุด Exponential Organizations ที่มีเนื้อหามาจากหนังสือขายดีชื่อเดียวกันโดย Salim Ismail, Michael S. Malone และ Yuri van Geest แห่ง Singularity University โดยเราจะมาคุยกันต่อถึงขั้นตอนที่เหลือสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จของ ExO

สืบเนื่องจากตอนที่แล้ว การกำหนด Business Model Canvas ขั้นที่ 5 และ Business Model ขั้นที่ 6 จะเป็นพื้นฐานเพื่อนำมาสู่การพัฒนา Minimum Viable Product (MVP) หรือ Prototype ของสินค้าหรือบริการสำหรับการทดลองตลาดและประเมินผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในขั้นที่ 7 ซึ่งเป็นหัวใจของ Lean Model ที่เน้นการทดสอบ เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและทำซ้ำจนเกิดเป็นสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและเมื่อนำมาประกอบกับกระบวนการขาย (Sale Funnel) ที่มีประสิทธิภาพในขั้นที่ 8 ก็จะสามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นผู้ใช้งานหรือลูกค้าและเกิดเป็นรายได้ในที่สุด

ขั้นที่ 9 การใช้ประโยชน์จากปัจจัยภายนอก (S-C-A-L-E) และภายใน (I-D-E-A-S) เพื่อทำให้ ExO เติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งหนังสือได้สรุปข้อมูลจากการศึกษาไว้ว่า การมี MTP ที่ดีร่วมกับ 3-4 ปัจจัยภายนอกและภายในที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร และการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและมีสมรรถภาพสูงในขั้นตอนที่ 10 นั้นเพียงพอแล้วที่จะทำให้ ExO ประสบความสำเร็จ

สำหรับขั้นที่ 11 และ 12 ExO จะต้องหมั่นตั้งคำถามเกี่ยวกับสินค้า บริการ กลุ่มลูกค้า รวมถึงวิธีการบริหารปัจจัย S-C-A-L-E และ I-D-E-A-S ต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าและบริการของตนให้กลายเป็น Platform อันจะช่วยให้ ExO สามารถคงความเป็นผู้นำตลาดและรักษาฐานผู้ใช้หรือกลุ่มลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุด

สภาวะการแข่งขันในโลกของ Exponential Organizations จึงสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ (1) ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่าง (2) ต้นทุนของการจัดหาสินค้าและบริการลดต่ำลงจนเกือบเป็นศูนย์ (3) Disruption จะกลายเป็นเรื่องปกติ (4) ไม่มีผู้เชี่ยวชาญแท้จริง (5) การจัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น (6) ความคล่องตัวสำคัญมากกว่าขนาดขององค์กร (7) เน้นการเช่า-ไม่ซื้อตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) (8) ความไว้วางใจและเปิดกว้างชนะการควบคุมและปิดกั้น และ (9) ทุกสิ่งสามารถวัดและค้นหาข้อมูลได้

โดยในช่วงท้ายของหนังสือ ผู้แต่งได้นำเสนอกรณีศึกษาของ ExOs จากอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจ Startups รวมถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ได้นำแนวคิดของ ExOs มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานขององค์กร อาทิเช่น TED, GoPro, Coca-Cola, GE, ING เป็นต้น ซึ่งผู้แต่งได้สรุปกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะภายในองค์กรขนาดใหญ่ไว้ 4 ประการ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง (2) การเป็นพันธมิตร ลงทุน หรือ ซื้อบริษัท ExO (3) การ Disrupt โดยหน่วยงานภายในองค์กรเอง และ (4) การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ ของ ExO ตลอดจนผู้แต่งยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูงสำหรับแต่ละสายงาน (C-Level) ที่จำเป็นจะต้อง transform กลายเป็น Exponential Executives เพื่อให้สามารถมองเห็นโอกาสและกำหนดแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก Accelerating Technologies ในยุคปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเขียนทั้ง 3 ตอนจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญของการ Transform ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง การ Transform องค์กรให้ก้าวไปสู่ Exponential Organization จึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่รออยู่หน้าประตูบ้านของทุกท่านแล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง