ข่าวสารบริษัท

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”

รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง และโครงการโลจิสติกส์พาร์ค 4 แห่ง

สอดคล้องตามกลยุทธ์ภายใต้แบรนด์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

กรุงเทพฯ, 26 มิถุนายน 2561 – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย เปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือจากบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็น  “บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ภายใต้แบรนด์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่งและโครงการโลจิสติกส์พาร์ค 4 แห่ง ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นชื่อนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อนิคมอุตสาหกรรมเดิม ชื่อนิคมอุตสาหกรรมใหม่
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี

หมายเหตุ : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ยังคงใช้ชื่อเหมือนเดิม

ชื่อโครงการโลจิสติกส์พาร์คเดิม ชื่อโครงการโลจิสติกส์พาร์คใหม่
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 3 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 3
เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อโครงการ รวมถึงเอกสารทางการตลาดต่างๆ ภายใต้ชื่อบริษัท และชื่อนิคมอุตสาหกรรมและโครงการโลจิสติกส์พาร์คใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

“การเปลี่ยนชื่อบริษัทและนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงโครงการโลจิสติกส์พาร์คใหม่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว “ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือธุรกิจของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เดิม แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงให้บริการด้านนิคมอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานสูงสุด จากทีมงานและผู้บริหารที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ ” นางสาวจรีพรกล่าว

เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

- กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์  มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงานแบบ Built-to-Suit   แบบพรีเมียมแก่ลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารอุตสาหกรรมแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2.2 ล้านตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 19 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และบริการด้านอุตสาหกรรม  ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 10+ แห่งในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี บนพื้นที่กว่า 46,434 ไร่ (7,429 เฮกตาร์) โดยมีลูกค้าจากทั่วโลก 723 ราย จำนวนสัญญาซื้อที่ดินและเช่าโรงงานกว่า 1,095 สัญญา รวมมูลค่าการลงทุน 31,000 ล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก โดยมีกำลังการผลิตน้ำโดยประมาณ 113 ล้านลบ.ม. ต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 509.7 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กลุ่มธุรกิจดิจิทัล ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปมีบริการดาต้าโซลูชั่น และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างครบครัน รวมถึง การลงทุนด้านดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเชิงอัจฉริยะของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

เว็บไซต์: www.wha-group.com  www.wha-industrialestate.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง